“Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần, và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:24)


CHURCH SCHEDULE

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TRONG TUẦN

Chúa Nhật / Sunday ( Start from 10 AM )
10:00 am – 11:45 am LỄ THỜ PHƯỢNG ( English & Vietnamese )
12:00 pm – 01:00 pm Thông công
01:00 pm – 02:00 pm Tập Hát
03:00 pm – 05:00 pm Sinh hoạt của các ban ngành.

Thứ Ba / Tuesday ( Vietnamese Bible Group )
08:00 pm – 09:00 pm (Zoom) Học Kinh Thánh – Cầu nguyện

Thứ Năm / Thursday ( English Bible Group )
08:00 pm – 09:00 pm (Zoom) Ban Thờ Phượng học KT & Cầu nguyện

Contact our Church:
Pastor Kha: (714) 928-5698
Chu Le: (909) 270-1308
Van Nguyen: (951) 500-2474


embed google maps html

Our Location:

1153 N F St San Bernardino, CA 92410
( Follow I-215, exit Baseline, and turn on F Street )

News & Live Stream Video

[fts_facebook type=page id=105946352780811 access_token=EAAP9hArvboQBAOD4yZC4v8dNdIXR0SwBS3MSomZCXBurMzOxja0ELEEnQIdufMKNiDExt3E9RyZBCPDR4w8Y7Jj2WaCgBiwzPnI7Lk6W1fRPmlflZBAZCJAucd38vG4AKtWZC83M32hxKQgn1tRPRVGpdiNnLQg11BIqwo0pyaWIIZBsnHcfB1lPwgSEXqgoZBi6qmLq9UlizwZDZD posts=6 description=no posts_displayed=page_only]